Начална страница за RegIX (Registry Information eXchange system)
Информация за регистрите

Информационния сайт, на който може да се видят достъпните през RegIX регистри е на адрес http://regixaisweb.egov.bg/RegiXInfo/

Там има информация кои държавни администрации са присъединили регистри. Всеки един регистър има операции, чрез които се достъпват данните от него, като всяка операция може да се приема като справка. Всички операции за всички регистри се извикват през една единствена уеб услуга, на която се подава името на операцията и по него се определя кой е регистъра и коя операция ще бъде извикана. Входните параметри за всяка справка(операция), както и резултата са в XML формат, който е описан чрез XML Schema Definition (XSD).

В информационният сайт, за всяка операция могат да се видят и изтеглят:

  • XSD схемите, на входните параметри и резултатите
  • Примерни XML файлове с валидни заявки и отговори

Информация за уеб услугата
Актуален адрес на уеб услугата, може да откриете тук
Статистика от използване
Статистическа информация за използването на RegIX може да откриете тук
Информация за разработчици
Ръководства и инструкции за консуматори на RegIX може да откриете тук
Тази интернет страница е разработена по проект
Проект № К13-32-1/30.09.2013 г. „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“,
финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.